آسانسور کارگاهی

آسانسورهای ویژه بار و نفر مکمل و تسریع کننده برج سازی و سازه‌های بلندمرتبه هستند. این آسانسورها قادرند از شروع کار توسط خودشان مونتاژ و با سازه ساختمان ارتفاع بگیرند.

این آسانسورها قابلیت کار تا ارتفاع‌ 500 متر و بالاتر را داشته و در ظرفیت‌های 1 و 1.5 و 2 تن تولید می‌گردند

انواع مدل ها
PA 2000HI PA 2500HI

     

 

در ساختمان‌های بلندمرتبه جهت انتقال نفرات و مصالح بعد از اتمام سازه ساختمان و از ابتدای شروع کار در ساختمان از آسانسورهای کارگاهی که  ویژه بار و نفر استفاده می‌گردد.

 

       

 

این آسانسورها در انتقال پرسنل کارگاه و لوازم و مصالح به طبقات بسیار موثر بوده و موجب تسریع عملیات ساختمانی می‌گردند.

 

           

ایمنی شرط اول و فاکتور بسیار مهم در دستگاه‌هایی است که در ارتفاع کار می‌کنند. کلیه شرایط و استانداردهای ایمنی در آسانسورهای تولیدی این شرکت رعایت گردیده ‌است.