جدول ریز بتن پی ای 20

Engine petrol engine Robin Japanese made 5 hp @ 3000 rpm روبین 5 اسب 3000 دور ژاپنی موتور
Producting system extrusion اکستروژن سیستم کار
Product height  200 mm تا ارتفاع 20 سانتیمتر با قابلیت تعویض قالب قابلیت کار 
Machine Weight 135 Kg 135 کیلوگرم  وزن دستگاه 
Dimensions 1300x550x1000 (L*W*H) 1300x550x1000 سانتیمتر ابعاد دستگاه
Production 0.75 m/min 0.75 متر در دقیقه توان تولید