PA 12+3 PA 15+3 PA 17+3

بوم توزیع بتن چیست؟

در پروژه های ساختمانی برای ریختن بتون در محل هایی که امکان دسترسی با پمپ های دکل میسر نمی باشد و پروژه دارای تراکم ستون وسطح زیاد می باشد و باید از پمپ های زمینی استفاده شود.برای تسهیل در بتون ریزی از بوم های پرتابل توزیع بتون استفاده می گردد.

بوم ها قابلیت جا بجایی با تاور کرین را داشته و در پروژه ها در طول روز امکان جابجا شدن را دارند.