نصب آسانسور کارگاهی داخل گود

اسانسور کارگاهی نصب شده داخل گود با استفاده از استراکچر فلزی بدون اتصال به نیلینگ های گود

کاری جدید از پاپصیران